Opći uvjeti poslovanja


1. Osnovne informacije
2. Izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja
3. Pružanje usluge
4. Dozvole, ograničenja i uvjeti korištenja
5. Aplikacija
6. Cijena Usluge
7. Uvjet i način pružanja Usluge
8. Isključenje prava na jednostrani raskid
9. Raskid ugovora
10. Prestanak ugovora
11. Dodatne usluge i pomoć
12. Komercijalna priopćenja
13. Intelektualno vlasništvo i povjerljivost
14. Odricanje od jamstva
15. Ograničenje odgovornosti
16. Rješavanje sporova
17. Zaštita osobnih podataka
18. Opće odredbe

1. OSNOVNE INFORMACIJE

1.1 Tariff sheriff LTD je društvo sa sjedištem u Prestonu, Velika Britanija, čiji podaci su dostupni na internet stranici www.tariffsheriff.com (“Stranica”).

1.2 Prihvaćanjem ovih Tariff Sheriff Općih uvjeta poslovanja (“OUP“) nastaje pravno važeći i obvezujući ugovor (“ugovor“) između Tariff Sheriff LTD (“Mi” ili “Društvo”) i Vas (“Vi” ili “Korisnik“). Ovi OUP propisuju način korištenja i upotrebu web aplikacije (“Aplikacija”) putem interneta na način da Vam omogućuju da se koristite našim softverom kao i uslugama koje Vam nudimo. Vaš pristup i korištenje Aplikacije, uključujući, ali se ne ograničavajući na softvere, proizvode i usluge pružene putem Aplikacije (pojedinačno i kolektivno, “Usluga”) regulirano je odredbama ovih OUP.

1.3 Tariff Sheriff je simulator buduće potrošnje Vašeg broja mobilnog telefona usporedbom Vaše dosadašnje potrošnje primjenom tarifa koje mobilni operatori nude korisnicima u trenutku simulacije obavještavajući Vas o, za Vas osobno, najpovoljnijim (najnižim) tarifama, time omogućavajući Vašu informiranu odluku o optimiziranju Vašeg troška vezanog uz uporabu mobilnog telefona. Simulacija potrošnje vrši se temeljem službenog mjesečnog ispisa poziva, prijenosa podataka i poruka u pdf formatu čiju pribavu omogućuje svaki hrvatski mobilni operator prema vlastitim uvjetima. Službeni mjesečni ispis poziva, prijenosa podataka i poruka u pdf formatu koji učitate na Stranicu smatrati će se isključivo Vašom osobnom evidencijom podataka potrebnih za potrebe pružanja Usluge.

1.4 Kako biste mogli koristiti našu Uslugu dužni ste pristati na ove OUP. Ako koristite Aplikaciju i/ili Uslugu, ili Ste aktivirali polje na ekranu “naruči i plati” ili sličnu funkciju radi pridruživanja i/ili prijave i/ili prihvata ovih OUP, mi ćemo isto bez iznimke smatrati prihvaćanjem ovih OUP i Vašim slaganjem sa svim uvjetima i odredbama propisanim u istim. Prihvaćanjem ovih OUP ili koristeći Aplikaciju i/ili Uslugu, izjavljujete i jamčite da imate pravnu i poslovnu sposobnost potrebnu za sklapanje ugovora temeljem propisa mjesta u kojem imate prebivalište.

1.5 Morate imati 13 ili više godina da bi koristili ovu Uslugu. Ukoliko ste maloljetnik i imate više od 13 godina, morate pribaviti prethodni pristanak zakonskog zastupnika ili skrbnika da bi koristili ovu Uslugu koji pristanak potvrđujete aktiviranjem polja na ekranu “naruči i plati” ili sličnom funkcijom kojom sklapate ugovor. Ako ne prihvatite ove OUP ne smijete koristiti Aplikaciju i/ili Uslugu.

2. IZMJENE I DOPUNE OUP

Društvo može u bilo koje vrijeme mijenjati i dopunjavati ove OUP koje izmjene i dopune će učiniti dostupnima putem Aplikacije i objaviti iste na Stranici. Ako koristite Aplikaciju i/ili Uslugu nakon što izmjene i dopune budu dostupne na internetu, smatrati će se da pristajete i prihvaćate važeće odredbe OUP. U slučaju da se ne slažete s promijenjenim odredbama OUP, dužni ste odmah prestati s korištenjem Aplikacije i/ili Usluge.

3. PRUŽANJE USLUGE

Isključivo Ste odgovorni za sve vlastite troškove prijenosa podataka, SMS-a, mobilnog telefoniranja, internet veze i drugih telekomunikacijskih i sličnih naknada kada pristupate i koristite Uslugu. Suglasni Ste da Društvo može izmijeniti Aplikaciju i/ili Uslugu u bilo kojem trenutku na temelju vlastite diskrecije bez bilo kakve prethodne obavijesti.

4. DOZVOLA, OGRANIČENJA I UVJETI KORIŠTENJA

4.1 Dozvola. U skladu s odredbama i uvjetima ovog ugovora i isključivo u svrhu korištenja Usluge, Društvo Vas ovim putem ovlašćuje na ograničeno, neisključivo, opozivo i neprenosivo korištenje, pregled i upotrebu Aplikacije i/ili Usluge i bilo koje informacije vezane uz Uslugu pruženu od strane Društva.

4.2 Pristup Usluzi. Obvezujete se da nećete pristupiti ili pokušati pristupiti Usluzi na bilo koji drugi način osim putem Stranice i/ili Aplikacije.

4.3 Zabrana povrede prava. Suglasni ste i obvezujete se da prilikom korištenja Aplikacije i/ili Usluge nećete povrijediti odredbe važećeg zakona, podzakonskog propisa, pravnog pravila ili ugovora.

4.4 Ograničenja. Obvezujete se da nećete koristiti Aplikaciju i/ili Uslugu na način koji je protivan odredbama ovih OUP.

a. Niste ovlašteni prouzročiti, dozvoliti ili omogućiti izmjene, stvarati izvedene radove/produkte, prijevode, kompilacije, dekompilacije, rastavljati ili hakirati Aplikaciju i/ili Uslugu u bilo koju svrhu.

b. Ne ograničavajući se na ranije navedeno, suglasni Ste da nećete: (i) pokrenuti, pomagati ili biti uključeni u bilo koju vrstu napada, uključujući bez ograničavanja napad koji onemogućava korištenja Aplikacije, Stranice i/ili Usluge (ili bilo kojeg poslužitelja, sustava ili mreže povezane s Aplikacijom, Stranicom i/ili Uslugom) ili na bilo koji drugi način pokušati blokirati, ometati ili utjecati na rad Aplikacije, Stranice i/ili Usluge ili na rad bilo koje druge osobe ili subjekta koji koriste Aplikaciju, Stranicu i/ili Uslugu (ili bilo koji poslužitelj, sustav ili mrežu povezane s Aplikacijom, Stranicom i/ili Uslugom); (ii) osigurati si neovlašteni pristup Aplikaciji, Stranici, Usluzi, podacima i obavijestima drugih korisnika ili poslužitelja, sustavima ili mrežama povezanih s Aplikacijom, Stranicom i/ili Uslugom, (iii) naplatiti uslugu, ili primiti naknadu za korištenje Aplikacije, Stranice i/ili Usluge, osim u slučaju ako ste izričito ovlašteni na isto temeljem posebnog pisanog ugovora s Društvom; (iv) koristiti se Aplikacijom, Stranicom i/ili Uslugom radi (a) stvaranja, generiranja, prijenosa i pohrane informacija koje su nezakonite ili protupravne, klevetničke, štetne, uvredljive, pune mržnje, diskriminirajuće te potiču na radnje koje se smatraju kaznenim djelom; ili (v) biti uključeni u bilo koju aktivnost koja (a) predstavlja krađu tuđeg identiteta odnosno preuzimanja identiteta neke osobe (bilo da se radi o pravom identitetu ili online nadimku ili pseudonimu); ili (b) krši bilo koji važeći zakon, podzakonski propis, pravno pravilo ili ugovor.

5. APLIKACIJA

5.1 Instalacija. Aplikacija se može koristiti u podržanim web preglednicima bez potrebe bilo kakve instalacije.

5.2 Ažuriranja. Ovim putem ste suglasni da je Društvo ovlašteno ažurirati Aplikaciju bez prethodne obavijesti te da je prema vlastitoj diskreciji u bilo kojem trenutku ovlašteno dodavati ili ukloniti značajke i/ili funkcije Aplikacije. Suglasni ste da Društvo nema obvezu izrade Aplikacije karakteristične za Vas, ili izrade naknadnih verzija Aplikacije karakterističnih za Vas ili obvezu nastaviti podržavati Aplikaciju na bilo koji način i u bilo kojem vremenskom razdoblju. Suglasni ste da se značajke Aplikacije mogu mijenjati za vrijeme korištenja iste, te da Društvo može u slučajevima iz čl. 9. ovog ugovora onemogućiti Vaš pristup Aplikaciji ili prestati s pružanjem Usluge.

5.3 Ugovor. Suglasni ste da možete koristiti Aplikaciju samo vezano uz Uslugu koja se pruža putem Aplikacije u skladu s ovim ugovorom. Zahtjevi u skladu s ovim ugovorom kao i ovaj ugovor mogu se mijenjati kako se Aplikacija razvija.

6. CIJENA USLUGE

Cijena, uvjeti i načini plaćanja Usluge propisani su u službenom cjeniku koji je objavljen na Stranici, a na snazi je u trenutku pružanja Usluge.

7. UVJET I NAČIN PRUŽANJA USLUGE

7.1 Radi pružanja Usluge od strane Društva obvezni Ste na Stranici unijeti sve potrebne podatke koje Aplikacija od Vas zatraži.

7.2 Po plaćanju naknade iz čl. 6. ovih OUP Društvo će započeti s pružanjem Usluge. Društvo se obvezuje odmah, ali svakako ne kasnije od 24 (dvadeset i četiri) sata od trenutka kada to Korisnik od njega zatraži i izvrši plaćanje Usluge prema važećem cjeniku, pružiti Uslugu na način koji je predviđen ovim OUP. Usluga će se smatrati izvršenom u trenutku kada email s podacima tražene simulacije bude odposlan Korisniku na email adresu koju je naznačio. U slučaju dvojbe, ako Društvo ne dokaže drugačije, dokaz da je plaćanje izvršno predstavlja email Korisniku s potvrdom o izvršenoj uplati za Uslugu.

7.3 Ako Društvo propusti ispuniti svoju obvezu pružanja Usluge u roku iz st. 7.2. ovog članka, uslijed tehničkog nedostatka, odgođenog plaćanja Usluge od strane Korisnika ili drugog razloga, smatrat će se da je Usluga uredno izvršena ukoliko se simulacija dovrši i pošalje Korisniku, što je prije moguće, ali svakako unutar dodatnog roka od 10 (deset) dana od isteka roka iz st. 7.2 ovog članka. Ako Društvo Uslugu ne pruži niti u tom dodatnom roku Korisnik ima pravo raskinuti ugovor.

7.4 Za potrebe naplate naše Usluge koristit ćemo svjetski priznate pružatelje usluge naplate koji će predmetnu uslugu naplate pružiti prema vlastitim uvjetima koje je Korisnik dužan uzeti u obzir, budući njihovi uvjeti naplate imaju prednost pred ovim OUP u dijelu koji se tiče naplate usluge, povrata naknade i zaštite osobnih podataka Korisnika.

7.5 Korisnik svoje pritužbe, komentare ili pitanja vezano uz ispunjenje i funkcioniranje Usluge može dostaviti Društvu putem obrasca na poveznici Društva https://tariffsheriff.com/hr/pomoc koja se nalazi na Stranici.

8. ISKLJUČENJE PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID

8.1 Korisnik se sukladno odredbama ovih OUP i važećih propisa odriče prava na jednostrani raskid ugovora prema propisima o zaštiti potrošača .

8.2 Korisnik ovim putem daje svoj izričiti pristanak kojim ovlašćuje Društvo da započne sa pružanjem Usluge u trenutku sklapanja ovog ugovora čim prije, dakle i prije isteka raskidnog roka od 14 (četrnaest) dana te potvrđuje da je upoznat s činjenicom da će svoje pravo na jednostrani raskid ugovora izgubiti čim Društvo u potpunosti izvrši ugovor.

8.3 Ako Korisnik jednostrano raskine ugovor prije nego što je Društvo u cijelosti izvršilo svoju obvezu, Korisnik je dužan Društvu platiti dio ugovorene cijene koji je razmjeran onome što je Društvo ispunilo Korisniku do trenutka kada ga je Korisnik obavijestio o raskidu.

9. RASKID UGOVORA

9.1 Društvo je ovlašteno raskinuti ugovor bez prethodne obavijesti i otkaznog roka u slučaju kada Korisnik postupa protivno odredbama ovih OUP.

9.2. Društvo je posebno ovlašteno raskinuti ugovor u sljedećim slučajevima:

  • kada Korisnik krši odredbe ovog ugovora;
  • ako Društvo opravdano posumnja da Korisnik koristi Uslugu protuzakonito ili na način da vrijeđa prava trećih osoba;
  • ako to zahtjevaju promjene u propisima na području gdje se Usluga pruža;
  • ako odustane od pružanja Usluge prema vlastitoj diskrecijskoj ocijeni.

10. PRESTANAK UGOVORA

Strane su suglasne da ugovor prestaje u trenutku kada Društvo sve simulacije koje je Korisnik naručio i platio sa svog poslužitelja pošalje Korisniku ili u trenutku isteka roka iz st. 7.2 čl. 7. ugovora, ako Korisnik, unatoč plaćanju Usluge, u predviđenom roku ne zatraži od Društva sve dozvoljene simulacije odnosno cjelokupni opseg Usluge, koji god od prethodnih trenutaka bude raniji. Radi izbjegavanja dvojbe, u potonjem slučaju Društvo nije dužno izvršiti povrat bilo kojeg dijela naknade ili obeštetiti Korisnika u bilo kojem smislu.

11. DODATNE USLUGE I POMOĆ

11.1 Korisnik se radi dodatne pomoći i usluge može u bilo koje doba obratiti Društvu porukom putem poveznice na internet stranicu https://tariffsheriff.com/hr/pomoc koja se nalazi u e-mailu poslanom Korisniku i/ili na Stranici.

11.2 Društvo je suglasno da će radi pružanja dodatne pomoći i usluge Korisniku odgovoriti e-mail-om na poruku iz stavka 1. ovog članka u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana.

12. KOMERCIJALNA PRIOPĆENJA

Sklapanjem ovog ugovora, Korisnik je suglasan primati komercijalna priopćenja vezana uz Društvo i/ili Uslugu, uključujući i netražena komercijalna priopćenja, sve do trenutka dok istu suglasnost pisano ne opozove zahtjevom za opoziv upućenom Društvu.

13. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I POVJERLJIVOST

Suglasni ste da Društvo zadržava sva prava, naslove i interese u odnosu na Aplikaciju i/ili Uslugu, uključujući prava intelektualnog vlasništva, patentna prava i žigovna prava, te prava industrijskog dizajna prepoznata bilo gdje u svijetu prema bilo kojem pravu u punom opsegu, uključujući prava zaštićena hrvatskim propisima o intelektualnom vlasništvu kao i međunarodnim ugovorima kojima je Republika Hrvatska stranka. Također ste suglasni da Usluga može sadržavati informaciju koju je Društvo odredilo kao povjerljivu te se obvezujete da nećete otkriti takvu povjerljivu informaciju bez prethodnog izričitog pristanka Društva.

14. ODRICANJE OD JAMSTAVA

14.1 Izričito potvrđujete i pristajete da Uslugu koristite na svoju odgovornost te da je rizik kvalitete Usluge, izvršenja Usluge, točnosti izvršenja Usluge kao i truda prilikom izvršenja Usluge isključivo i jedino na Vama. U skladu sa zakonom i važećim propisima naša Usluga pružena “kao takva“ i “kao moguća“ podliježe svim mogućim nedostacima te se pruža bez ikakvoga jamstva Korisniku, te se ovim putem odričemo svih jamstava i uvjeta u odnosu na istu.

14.2 Ne dajemo nikakva jamstva u slučaju ometanja Vašeg uživanja Usluge niti jamčimo da će Usluga biti pružena bez prekida ili bez pogrešaka ili da će greške vezane uz Uslugu biti ispravljene. Bilo kakva naša pisano ili usmeno dana informacija ili savjet ne predstavljaju jamstvo za pruženu Uslugu. Ukoliko usluga iz bilo kojeg razloga uzrokuje određeni kvar suglasni ste da u cijelosti preuzimate obvezu naknade svih troškova, posebno troškova potrebnog servisiranja, popravka ili ispravka.

15. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

U mjeri u kojoj to pitanje nije ograničeno važećim propisima, ni u kojem slučaju nećemo biti odgovorni za bilo koji oblik neposredne i posredne štete ili gubitka Korisnika nevezano uz pravnu osnovu, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetu nastalu umanjenjem nečije imovine, sprječavanjem povećanja imovine, povredom prava osobnosti, gubitkom podataka, prekidom poslovanja ili bilo koju komercijalnu štetu koja proizlazi iz ili je vezana uz Vaše korištenje Usluge, bez obzira na stupanj odgovornosti i vrstu štete. U bilo kojem slučaju naša ukupna odgovornost za štetu prema Vama, uključujući sve nastale štete, neće prelaziti iznos od 5 (pet) naknada koju je Korisnik platio Društvu zahtijevajući pružanje Usluge.

16. RJEŠAVANJE SPOROVA

16.1 Strane su suglasne da će sve sprove proizašle iz ovog ugovora nastojati riješiti mirnim putem, na način da će putem e-mail korespondencije postignuti dogovor koji je u najboljem interesu za obje strane. Stranke su suglasne da će nastojati pregovarati u dobroj vjeri temeljem kojih pregovora će postići zajednički pisani sporazum obvezan za obje strane.

16.2 Ukoliko stranke ne postignu dogovor iz stavka 1. ovog članka iste suglasno utvrđuju da će spor riješiti pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu, Hrvatska, primjenom hrvatskog prava.

17. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

17.1 Korisnik ovim putem potvrđuje da se u ovom ugovoru radi o dobrovoljnom davanju osobnih podataka Društvu. Korisnik daje svoj izričiti i slobodan pristanak Društvu na prikupljanje i obradu njegovih osobnih podataka u svrhu izvršenja ovog ugovora i/ili ispunjenja Usluge iz čl. 1. ugovora, a osobito urednog izvršavanja Usluge, otklanjanja nedostataka Aplikacije, unaprijeđenja i razvoja Usluge, analize podataka i utvrđivanja trendova u ponašanju Korisnika i sl.

17.2 Osobni podatak u smislu ovog ugovora su informacije koje identificiraju Korisnika, a koje postanu dostupne Društvu vezano uz pružanje Usluge slobodnom voljom Korisnika, i to: ime i prezime, adresa prebivališta ili boravišta, osobni identifikacijski broj Korisnika, kao i svaka druga informacija koja se odnosi na Korisnika koji se temeljem te informacije može identificirati.

17.3 Korisnik u skladu sa pozitivnim propisima ima pravo na pristup podacima i pravo na ispravak podataka koji se na njega odnose.

17.4 Korisnik je suglasan da se svi osobni podaci dani radi ostvarivanja svrhe ovog ugovora smiju iznositi iz Republike Hrvatske sukladno važećim propisima.

17.5 U slučaju ako Korisnik uskrati pravo na davanje podataka iz st. 17.2. ovog članka, Društvo neće biti u mogućnosti pružiti Uslugu iz ovog Ugovora, a zbog čega Društvo ni u kojem slučaju neće odgovarati Korisniku.

17.6 Društvo se obvezuje čuvati osobne podatke u skladu s važećim propisima.

18. OPĆE ODREDBE

18.1 Suglasni Ste da je Društvo ovlašteno prenijeti sva svoja prava i obveze iz ovog ugovora na bilo koju treću osobu bez Vašeg prethodnog pristanka. Suglasni Ste da sva prava i obaveze koje Vam pripadaju na temelju ovog ugovora niste ovlašteni na bilo koji način prenijeti trećima bez prethodnog pristanka Društva, u protivnom će se takav prijenos smatrati ništetnim i nevaljanim.

18.2 Suglasni Ste da ovi OUP, uključujući i reference na ovaj ugovor, u cijelosti predstavljaju ugovor sklopljen sa Društvom u odnosu na Aplikaciju i/ili Uslugu te da isključuju bilo koji raniji ugovor sa Društvom u odnosu na Aplikaciju i/ili Uslugu.

18.3 Ako se bilo koja odredba ovog ugovora pokaže ništetnom ili neprovedivom, ostale odredbe ovog ugovora će se u cijelosti primjenjivati i izvršavati.

18.4 Naša nemogućnost da primijenimo bilo koju odredbu ovog ugovora se ni u kojem slučaju neće smatrati našim odricanjem od te odredbe, niti će na bilo koji način utjecati na naše pravo da istu odredbu primijenimo u kasnijem razdoblju. Izričito odricanje Društva od bilo koje odredbe ovih OUP neće se shvatiti kao odricanje od Vaše obveze postupanja u skladu sa istom odredbom u kasnijem razdoblju.

18.5 Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 20.06.2015. godine.